Fluss des Lebens

Bronze

1. Guss, patiniert

2016

38 x 39 x 30 cm


Mäanderndes Fließen

Bronze

1. Guss, patiniert

2016

35 x 33 x 28 cm


Pulsierend

Bronze

1. verkleinerter Guss, patin.

2016

19 x 19 x 18 cmBefruchtete Blüte

Steinguss (Beton)

1. Guss, gefärbt (ocker)

2013

30 x 34 x 26 cm


Befruchtete Blüte

Steinguss (Beton)

2. Guss

2013

30 x 34 x 26 cm


Befruchtete Blüte

Steinguss (Beton)

3. Guss, lasiert (Kreide)

2013

30 x 34 x 26 cmFluss des Lebens

Steinguss (Beton)

1. Guss

2014

38 x 39 x 30 cm


Fluss des Lebens

Steinmasseguss (Marmormehl)

1. Guss, lasiert

2016

38 x 39 x 30 cm


Fluss des Lebens

Steinguss

2. Guss, weißer Beton

2014

38 x 39 x 30 cm


Mäanderndes Fließen

Steinmasseguss (Marmormehl)

1. Guss, lasiert

2016

35 x 33 x 28 cmPulsierend

Steinmasseguss (Marmormehl)

1. verkleinerter Guss, lasiert

2016

19 x 19 x 18 cm